Vedtægter
§   1. Foreningens navn:
Hjemsted:
Opstart:
Ølstykke Veteranbil & Mc Klub.
Ølstykke.
Startet af en kreds af Ølstykke borgere med interesse fo veterankøretøjer i 1998 og godkendt af Ølstykke Kommunes Tekniske Forvaltning den 13. december 1999 som forening.
§   2. Foreningens Formål: Fremme af kendskab til restaurering og anvendelse af ældre køretøjer, samt socialt samvær i forbindelse hermed.
§   3. Medlemsret: Personer med tilknytning til Ølstykke og omegn, der går ind for foreningens formål og vil bidrage hertil.
§   4. Kontingent: Det følgende års kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales inden 1. marts.
§   5. Regnskabsår: 1/1 – 31/12. Revideret regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling.
§   6. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelsen fremgår af aktivitetskalenderen, som kan ses på hjemmesiden under aktiviteter. Der udsendes endvidere 14 dage før generalforsamlingen en personlig indkaldelse på E-mail.  
Medlemmer, som har betalt kontingent rettidigt, har stemmeret på generalforsamlingen.
Dagsordenen for generalforsamlingen vil være:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab.
4.  Indsendte forslag.
5.  Fremtidig virksomhed samt fastsættelse af kontingent.
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.
7.  Eventuelt.
§   7. Bestyrelse: Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er selvkonstituerende.
Ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, og de 3 øvrige medlemmer er på valg i ulige årstal.
Én suppleant og revisorsuppleanten er på valg hvert år.
§   8. Revision: Revisionen består af  1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren vælges for en 2-årig periode og revisorsuppleanten er på valg hvert år.
§   9. Ekstraordinær- generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller mindst 50% af medlemmerne.
§ 10. Daglig ledelse: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen ledes af formanden, der drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger,
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er bemyndiget til ved givne lejligheder, på passende måde, at repræsentere klubben. De til klubbens formål – administrative og repræsentative – udgifter afholder bestyrelsen af klubbens kasse uden bevilling.
Kassereren fører regnskabet på det af kassereren valgte regnskabsprogram.
Den kontante beholdning skal være minimal og må ikke overstige kr. 5.000.00.
§ 11. Tegningsregler: Formanden tegner foreningen i forening med kassereren.
§ 12. Opløsning: Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling ved stemmeflertal herfor blandt medlemmerne, eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, indkaldt højst 14 dage efter, med stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Samtidig træffes der beslutning om hvordan foreningens formue skal tilfalde almennyttige formål.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. november 2000 på Toftehøjgaard.
Revideret: 2002.04.18, 2008.04.03, 2012.04.19, 2016.04.07 og 2018.04.19. 09.09.2019 phf